Regulamin X Gliwickiego Rajdu Przygodowego - 2019

I. RYWALIZACJA

 1. W zawodach biorą udział zespoły 2-osobowe podzielone na kategorie: M (dwóch mężczyzn), MIX (przynajmniej jedna kobieta w składzie), MV (suma wieku zawodników -dwóch mężczyzn - powyżej 90 lat), MIXV (przynajmniej jedna kobieta w składzie, suma wieku zawodników powyżej 90 lat).
 2. W zawodach na trasie rodzinnej (TR) biorą udział zespoły liczące od 2 do 5 osób. Przynajmniej jeden z członków zespołu nie może mieć więcej, niż 14 lat. Przynajmniej jedna osoba w zespole musi być pełnoletnia.
 3. Warunkiem dopuszczenia do startu jest ukończone 18 lat i zgoda lekarza na udział w imprezach wytrzymałościowych (lub złożenie przez uczestnika pisemnego oświadczenia o stanie zdrowia). Zawodnicy poniżej 18 roku życia muszą przedłożyć pisemną zgodę rodziców na udział w imprezie.
 4. Zmianę w składzie osobowym zespołu należy zgłosić organizatorom najpóźniej w momencie rejestracji w bazie zawodów.
 5. Zabroniona jest wymiana zawodników w trakcie zawodów.
 6. Zespoły uczestniczą w zawodach pod podaną nazwą własną zespołu lub swojego sponsora.
 7. Uczestnicy rywalizacji na trasach Rajdu Przygodowego i Trasy Rodzinnej mają do pokonania jeden etap. Miejsce i godzina startu podane są na stronie www. zawodów. Zespoły startują razem; po ich przybyciu na metę czas zostanie zatrzymany. Uczestnicy według własnego uznania określają tempo poruszania się oraz czas i miejsca odpoczynku. Trasa wyznaczona będzie w terenie w postaci punktów kontrolnych.
 8. Zadaniem zespołu jest zgłoszenie się w komplecie na poszczególnych punktach kontrolnych. Droga pomiędzy punktami jest dowolna a jej wybór należy do zespołów. Zawodnicy potwierdzają swoją obecność na punktach kontrolnych poprzez potwierdzenie systemem Sport Ident (chipy).
 9. Na niektórych punktach kontrolnych uczestnicy będą mieli do wykonania zadania specjalne.
 10. Na wszystkich etapach oraz na wszystkich punktach kontrolnych zespoły muszą pojawić się z pełnym wyposażeniem wymaganym na danym etapie (np. z rowerami). Organizator poinformuje zawodników na odprawie technicznej lub podczas trasy, na których etapach lub punktach kontrolnych nie będzie to wymagane.
 11. Na wszystkich etapach zabronione jest korzystanie z jakichkolwiek innych środków lokomocji niż te, które zostały określone lub udostępnione przez Organizatora.

II. ZADANIA SPECJALNE

 1. Czas pokonania zadań i odcinków specjalnych jest wliczany do łącznego czasu pokonywania trasy. W przypadku oczekiwania przez zespół na zwolnienie stanowisk do wykonania zadania, czas oczekiwania nie będzie odliczany od łącznego czasu pokonania trasy (chyba, że Organizator zadecyduje inaczej)
 2. Wszystkie zadania i odcinki specjalne uczestnicy wykonują na własną odpowiedzialność.

III. MAPY

 1. Całą Trasę uczestnicy pokonują przy użyciu kompletu map przygotowanych i dostarczonych przez Organizatorów. Zabronione jest korzystanie z innych map.
 2. Na mapie punkty kontrolne zaznaczone są okręgami i ponumerowane w kolejności zaliczania. Punkty będą połączone linią prostą. (Nie dotyczy przebiegu pomiędzy punktami kontrolnymi podczas scorelaufu). Meta zaznaczona podwójnym okręgiem. Miejsce dokładnej lokalizacji punktu to środek okręgu.
 3. Zabronione jest korzystanie z nawigacji GPS.
 4. Zabronione - pod groźbą dyskwalifikacji - jest posługiwanie się przy nawigacji relacją GPS na żywo, jeśli Organizator ją przeprowadza.

IV. PUNKT KONTROLNY (PK)

 1. Punkt kontrolny wyposażony jest w biało-pomarańczowy lampion, kolejny numer oraz przyrząd do potwierdzania (stacja SI).
 2. Na niektórych PK znajdować się będą sędziowie.
 3. W przypadku, gdy zespół znajduje się w terenie w miejscu oznaczonym na mapie i uznaje, że nie ma PK, to winien skontaktować się telefoniczne z Sędzią Głównym i uzyskać potwierdzenie, że ma zaliczoną obecność na danym PK.
 4. Zagubienie chipów lub ich zniszczenie, uniemożliwiające odczytanie potwierdzenia punktów, może spowodować niesklasyfikowanie zespołu.

V. WYPOSAŻENIE UCZESTNIKÓW

 1. Na całej trasie uczestnicy mogą korzystać jedynie z własnego ekwipunku (posiadanego na starcie lub strefach zmian). Zabronione jest przyjmowanie i korzystanie z wyposażenia dostarczonego przez osoby postronne.
 2. Wszystkie drużyny posiadać muszą podstawowe wyposażenie, które wymienione zostało poniżej. Organizatorzy sprawdzać będą cały sprzęt przed rozpoczęciem zawodów, jak również zastrzegają sobie prawo do sprawdzania go w trakcie zawodów.
 3. Jeśli jakikolwiek sprzęt wymagany przez Organizatorów zostanie przez zespół zagubiony lub pozostawiony w trakcie zawodów, cała drużyna otrzyma karę czasową.

WYPOSAŻENIE ZABRONIONE:

 • broń (inna niż scyzoryk lub nóż)
 • jakikolwiek rodzaj transportu inny niż zapewniany lub zalecany przez Organizatorów
 • mapy inne niż zapewnianie przez Organizatorów
 • nawigacja GPS

WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE dla trasy Rajdu Przygodowego (zalecane dla trasy TR):

a) Osobiste obowiązkowe wyposażenie każdego zawodnika używane przez cały okres trwania zawodów:

 • 1 x folia NRC (min. 200 x 150 cm)
 • 1 x paszport lub dowód osobisty

b) Osobiste obowiązkowe wyposażenie każdego zawodnika na etap rowerowy:

 • sprawny rower
 • 1 x kask rowerowy lub wspinaczkowy
 • 1 x przednie światełko dające białe światło widoczne przynajmniej ze 150 metrów (może być czołówka)
 • 1 x tylne czerwone światełko

c) Osobiste wyposażenie każdego zawodnika na etap rolkowy:

 • 1 x para rolek (można wypożyczyć u organizatora; informacja w formularzu zgłoszeniowym)
 • 1 x kask rowerowy lub wspinaczkowy

d) Osobiste wyposażenie każdego zawodnika na etap kajakowy:

 • 1 x wiosło (dostarczone przez organizatora)
 • 1 x kapok (dostarczony przez organizatora)

e) Obowiązkowe wyposażenie całego zespołu używane przez cały okres trwania zawodów:

 • 1 x kompas
 • 1 x telefon komórkowy
 • 1 x apteczka o zawartości:

1 x bandaż dziany
1 x bandaż elastyczny
2 x gaza jałowa
1 x zestaw leków przeciwbólowych (min. 6 sztuk)
1 x zestaw plastrów z opatrunkiem (min. 5 sztuk)
1 x 50 ml woda utleniona (w płynie lub maści)

WYPOSAŻENIE ZALECANE:

 • ubezpieczenie medyczne i NNW
 • ubiór odpowiedni do warunków rywalizacji
 • zapięcie na rower
 • mapnik rowerowy
 • długopis/ołówek

VI. STREFY ZMIAN (PRZEPAKI)

 1. Każda drużyna musi spakować cały swój sprzęt do pojemników do Stref Zmian. Zespół musi korzystać z własnych opakowań (np. skrzynie, plecaki, worki), które zabezpieczą sprzęt przed uszkodzeniem.
 2. Zespoły muszą oznaczyć swój depozyt znacznikami przekazanymi od Organizatorów (numer zespołu).
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu niewłaściwie zabezpieczonego przez zawodników.
 4. Na trasie TR nie będzie stref zmian.

VII. ZASADY KLASYFIKACJI

 1. Ukończenie zawodów
  1. By zostać sklasyfikowanym, zespół musi wystartować i ukończyć zawody w niezmienionym składzie. 
  2. Kryterium klasyfikacji zespołów jest - w pierwszej kolejności - liczba zaliczonych PK oraz - przy jednakowej ich liczbie - czas pokonania trasy.
  3. Zespół zobowiązany jest do zgłaszania się na poszczególnych punktach kontrolnych w komplecie. Sklasyfikowane zostaną tylko te zespoły, które dotrą do mety w komplecie. Na mecie liczy się czas ostatniego zawodnika.
 2. Rezygnacja
  1. W przypadku wycofania się całej drużyny lub pojedynczego zawodnika kapitan zespołu zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym Organizatorów.
  2. Jeśli jeden członek zespołu rezygnuje z uczestnictwa w zawodach cała drużyna zostaje zdyskwalifikowana.
  3. Organizatorzy nie odpowiadają za drużynę, która się wycofa. Zespół sam zapewnia sobie środek transportu do bazy zawodów. Nie dotyczy to sytuacji związanej z udzieleniem pomocy medycznej.
 3. Dyskwalifikacja
  Organizator zastrzega sobie prawo wycofania z trasy zawodnika (a przez to zespołu):
  1. w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku,
  2. w przypadku złamania przepisów niniejszego regulaminu.

VIII. PROTESTY

 1. Protesty w formie pisemnej podpisane przez członków zespołu wraz z wadium w wysokości 200 PLN można składać na ręce Sędziego Głównego zawodów najpóźniej 1 godzinę po przybyciu na metę.
 2. W przypadku odrzucenia protestu wadium przepada na rzecz Organizatora.

IX. LIMIT CZASU

 1. Limit czasu na trasie Rajdu Przygodowego wynosi 9 godzin. Na poszczególnych punktach kontrolnych trasy będą określone limity czasowe, po tym czasie punkty będą zlikwidowane.
 2. Limit czasu na trasie TR wynosi 5 godzin.
 3. Limity będą podane na mapie lub opisie trasy (przy poszczególnych punktach kontrolnych) w godzinach liczonych od startu.
 4. Zespoły, które przybędą na metę po upływie limitu będą miały doliczane kary czasowe.

X. KARY I PREMIE CZASOWE

 1. Kary czasowe dla zespołu naliczane będą za:
  1. Przekroczenie limitu czasu na mecie – 2 minuty za każdą rozpoczętą minutę po upływie limitu czasu. Po przekroczeniu pół godziny od wyznaczonego limitu zespoły będą dyskwalifikowane
  2. brak lub pożyczanie od innych zespołów pozostałego wyposażenia obowiązkowego - 15-30 minut
  3. brak osobistego numeru startowego - 1 godzina
  4. brak numeru na kasku lub rowerze oraz niepoprawne noszenie osobistego numeru startowego - 30 minut
  5. nanoszenie na osobisty numer startowy napisów, reklam i oznaczeń innych niż dopuszczone przez Organizatora - 30 minut
  6. niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie zadania specjalnego - od 15 minut do 1 godziny
 2. W wyjątkowych przypadkach Organizatorzy mogą podjąć decyzję o dodatkowej premii czasowej dla zespołów.
 3. Kary i premie czasowe doliczone będą do czasu pokonania trasy po przybyciu zespołu na metę.

XI. NUMERY STARTOWE

 1. Zespoły otrzymują osobiste numery startowe w biurze zawodów podczas rejestracji.
 2. Podczas zawodów wszyscy zawodnicy zobowiązani są występować z widocznymi i poprawnie założonymi numerami startowymi.
 3. Zabronione jest choćby częściowe zasłanianie numerów startowych oraz nanoszenie na numery startowe napisów, reklam i oznaczeń innych niż dopuszczone przez Organizatora.
 4. Zespoły mogą umieszczać na swoich strojach reklamy własnych sponsorów.

XII. ŻYWIENIE NA TRASIE

 1. Zawodnicy sami zapewniają sobie jedzenie i picie na cały czas trwania zawodów, jak również są odpowiedzialni za pakowanie całego swojego prowiantu, wyposażenia oraz narzędzi przed zawodami.
 2. Zespoły mogą na trasie uzupełniać napoje i żywność w napotkanych sklepach lub punktach gastronomicznych. Organizator nie bierze odpowiedzialności za godziny ich otwarcia i zaopatrzenie.
 3. Zabronione jest korzystanie z zorganizowanej pomocy w przygotowywaniu posiłków.

XIII. BEZPIECZEŃSTWO

 1. Informacje ogólne
  1. Wszyscy zawodnicy muszą przestrzegać zasad ustalonych przez Organizatora oraz przepisów powszechnie obowiązujących i muszą posiadać cały sprzęt wymagany przez Organizatorów.
  2. Podczas odprawy dla kapitanów zespoły zostaną poinformowane o możliwych niebezpieczeństwach oraz procedurach postępowania w razie wypadku.
  3. Każdy zawodnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ryzyko, nie będzie tym samym wytaczał jakichkolwiek roszczeń wobec Organizatora.
 2. Procedury w razie wypadku
  1. Ważne numery telefonów znajdować się będą w informacjach dla zawodników oraz zaprezentowane zostaną podczas odprawy.
  2. Jeśli dojdzie do niebezpiecznej sytuacji lub zdarzenia, a telefony komórkowe tracić będą zasięg i niemożliwe stanie się skontaktowanie z Obsługą Medyczną, trzeba używać innych środków do wzywania pomocy, w taki sposób by zwrócić na siebie uwagę.
 3. Osoba, która uległa wypadkowi
  1. Każdy zawodnik zobowiązany jest do udzielenia pomocy drugiemu zawodnikowi w razie wypadku.
  2. W konsekwencji nie udzielenia pomocy, również osobie z przeciwnego zespołu, zawodnik lub drużyna zostanie zdyskwalifikowana.

XIV. UBEZPIECZENIE

 1. Wszyscy zawodnicy startują na swoja własną odpowiedzialność i ryzyko.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne wypadki, które zdarzą się w trakcie zawodów, chyba, że wynikają z  jego winy.
 3. Oświadczenie, w którym zawodnicy oświadczają, że biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ryzyko, musi zostać podpisane przez każdego zawodnika.

XV. ZAKAZY I OBOWIĄZKI

 1. Zespoły pokonują całą trasę samodzielnie. Obowiązuje absolutny zakaz korzystania z zorganizowanej pomocy osób trzecich. Naruszenie tego punktu regulaminu powoduje dyskwalifikację zespołu.
 2. Obowiązuje zakaz korzystania z jakichkolwiek niedopuszczonych przez organizatorów środków transportu podczas pokonywania trasy. Stwierdzenie złamania tego zakazu spowoduje dyskwalifikację zespołu.
 3. Niedozwolone jest korzystanie z innych map niż te, które wręczy Organizator, pod groźbą dyskwalifikacji.
 4. Obowiązuje zakaz poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych.
 5. Wszyscy uczestnicy mają bezwzględny obowiązek przestrzegania powszechnie obowiązujących zasad poruszania się po drogach publicznych, przepisów ruchu drogowego, prawidłowego przechodzenia przez jezdnię itp.

XVI. WPISOWE

 1. Zespoły, zgłaszające się na zawody, są obowiązane uregulować wpisowe. Wysokość wpisowego wynosi 40 PLN od zespołu (wpłacone do 14. kwietnia 2019 roku), lub 60 PLN (wpłacone po tym terminie). Dla trasy TR to odpowiednio 20 i 30 PLN.
 2. Wpisowe można uiścić w bazie zawodów podczas rejestracji; wówczas obowiązuje stawka w wysokości 60 PLN (30 PLN dla trasy TR).
 3. Jeśli zespół zgłosi się na zawody i uiści wpisowe a następnie zrezygnuje ze startu, powinien poinformować o tym Organizatora. Zespoły, które zgłoszą absencję do 14. kwietnia 2019 roku, otrzymują zwrot w wysokości 100%. Zespoły, które poinformują o wycofaniu się do 26. kwietnia 2019 roku - otrzymują zwrot w wysokości 50% wpłaconego wpisowego. Po tym terminie wpłacone wpisowe przepada na rzecz Organizatora. 

XVII. ZGŁOSZENIA

 1. Zespoły zobowiązane są do wypełnienia formularza zgłoszeniowego za pomocą strony internetowej Organizatora, mailowo, lub pisemnie najpóźniej w dniu rejestracji w bazie zawodów.     
 2. Zgłoszenie zespołu winno zawierać:
 3. imiona i nazwiska zawodników
 4. adresy zamieszkania zawodników
 5. przynajmniej jeden adres e-mail do korespondencji z zespołem
 6. przynajmniej jeden numer telefonu, który będzie używany podczas zawodów
 7. nazwę zespołu

XVIII. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), informujemy, że:
1. Administratorem podanych danych osobowych w formularzu zgłoszeń jest Stowarzyszenie Team 360 Stopni (organizator wykonawczy imprezy).
2. Dane które Pani/Pan podaje w formularzu zgłoszeń będziemy przetwarzać w celu :
• wypełnienie umowy, zawartej z Panem/Panią na czas trwania imprezy "X Gliwicki Rajd Przygodowy 360"
• w celu informacyjnych np. wyniki z imprezy, informacje prasowe
• w celu dowodowym, archiwalnym,
• aby wykonywać rozliczenia finansowe, wystawiać faktury,
• aby prowadzić własne kampanie reklamowe i działania marketingowe,
• aby promować inne nasze imprezy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO.
• w innym usprawiedliwionym prawnie interesie (np. sporządzanie dokumentacji podatkowej, obsługa procesu reklamacyjnego, dochodzenia ewentualnych roszczeń itp.), na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO.
3. Podane dane zostana przekazane do Urzędu Miejskiego w Gliwicach w celu publikacji wyników na stronie internetowej www.gliwice.eu i Miejskim Serwisie Informacyjnym oraz w celach archiwalnych. Dane mogą być także przekazywane innym firmom, które z nami współpracują przy organizacji imprez m.in. dostawcom usług pomiaru czasu, IT, dostawcom usług fotograficznych i video, partnerom i sponsorom imprez  – przy czym te firmy będą przetwarzać dane na podstawie umowy z nami, wyłącznie w zakresie i w celu podanym w pkt 2., w celu prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
5. Podane dane osobowe będą przechowywane na czas niezbędny do wykonania umowy związanej z imprezą sportową i uprawnień uczestnika wynikających z udziału w imprezie, jednakże nie dłuższy niż 5 lat (okres wynikający z przepisów szczególnych – ustawa o rachunkowości).
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy – uczestnictwa w imprezie sportowej, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia przez Panią/Pana w imprezie sportowej.

XIX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Powyższe przepisy określają zasady przeprowadzenia i klasyfikacji zespołów podczas X Gliwickiego Rajdu Przygodowego.
 2. Przepisy mogą ulec zmianie przed rozpoczęciem zawodów, o czym uczestnicy zostaną poinformowani przez Organizatora.
 3. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania zadań i pokonywania trasy.
 4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników.
 5. Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z imprezy zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów, patronów medialnych i sponsorów.
 6. Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów.
 7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania lub zmiany  terminu Rajdu bez podania przyczyn, jednak  nie późniejszym niż na 14 dni przed ustalona datą startu. O odwołaniu lub zmianie terminu Rajdu  organizatorzy poinformują na stronie internetowej  team360.pl . 
 8. W przypadku odwołania lub zmiany terminu Rajdu o którym mowa w punkcie poprzednim organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności finansowej  w stosunku do uczestników za poniesione koszty związane  z przygotowaniami i uczestnictwem w Rajdzie.    
 9. W przypadku odwołania lub zmiany terminu Rajdu organizatorzy dokonają zwrotu wpłaconego wpisowego lub za zgodą uczestnika uznają te środki za wpisowe na inny Rajd  organizowany przez Team 360.
 10. Ostateczna interpretacja niniejszych przepisów należy do organizatorów.